تیتربازی روزنامه‌ها با انتخابات، انرژی هسته‌ای و یارانه‌ها