اوباما: تنها راه بقای اسرائيل ايجاد دولت مستقل فلسطين است