مرجان ساتراپی نقاشی‌های خود را در پاريس به نمايش می‌گذارد