رئيس جمهوری تونس: با اسلام‌گرايان افراطی برخورد می‌کنيم