رهبر مسلمانان فرانسه خواستار خويشتن‌داری در قبال کاريکاتورها شد