شيلی: شرکت هزاران نفر در تشييع جنازه يک هم‌جنس‌گرا