پاکستان در همکاری خود با آمریکا و ناتو بازنگری می‌کند