مسعود بارزانی کشته شدن هفت غیر نظامی توسط ترکیه را محکوم کرد