يک مقام نظامی ايران: هنوز در پاک‌سازی علوم انسانی موفق نشده‌ايم