تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران