رئیس بانک مرکزی: افزایش نرخ تورم تا ۵/ ۳۱ درصد خواهد شد