مطهری: موسوی و کروبی بايد بتوانند در دادگاه علنی صحبت کنند