فيروزآبادی: استقرار پاتريويت‌ها در ترکيه برای ايجاد جنگ جهانی است