انجمن حمايت از حقوق کودکان خواهان استعفای وزير آموزش و پرورش شد