گزارشگران بدون مرز: خطر مرگ جان اعتصاب‌کنندگان را تهديد می‌کند