روسيه: اجازه تکرار سناريوی ليبی را در ايران نمی‌دهيم