وزير فرهنگ و ارشاد ايران، خبر برکناری‌اش را رد کرد