"رهبری، مسئول مستقيم هر اتفاق ناگوار برای ابوالفضل قديانی است"