آمريکا کشورهای چين و سنگاپور را از تحريم‌های ايران معاف کرد