کتابی تازه در ايران: هاشمی رفسنجانی به رهبری شورايی رأی داده بود