"قانون جديد انتخابات اجازه ورود کارگران به مجلس را نمی‌دهد"