سرتيپ جزايری: حمله اسرائيل به ايران باعث نابودی کامل اسرائيل می‌شود