«هدی صابر اعتصاب غذا نکرده بود و معاينه وی کامل بود»