حکم قصاص اسيدپاشی برای نخستين بار در ايران اجرا می‌شود