مجمع تشخيص مصلحت: «به خاطر رهبری عليه دولت سخت‌گيری نکرده‌ايم»