"انتخابات زودهنگام را به‌شرط استعفای کرزی می‌پذيريم"