اعدام‌های متوالی در ایران- طرحی برای یک داستان-دانش