شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»