فاطمه اختصاری: «هرگونه باور و افق رهایی‌بخش از دست رفته»