عباس صفاری: "جامعه به شدت و در ابعاد مختلف بحران‌زده است"