نسیم خاکسار:"استبداد و قتل خصلت وجودی جمهوری اسلامی است"